Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op te vragen via info@prikkelendperspectief.nl

Prikkelend Perspectief Praktijk voor Oosterse geneeskunde gevestigd Oosteinde 21, 3842 DR Harderwijk

 

Definities

Behandelaar
Mariska Stephanie Putters (20-01-1980) staat met het bedrijf Prikkelend Perspectief, Praktijk voor Oosterse Geneeskunde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68746431 en beschikt over het volgende BTW nummer: NL002149001B88.  Mariska is aangesloten bij beroepsvereniging NVA (D4073) en de KAB. Verder te noemen behandelaar.

Cliënt
De cliënt, de persoon met wie deze overeenkomst zal worden gesloten. Indien deze jonger is dan 16 jaar, zal deze worden vertegenwoordigd door zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Verder te noemen cliënt.

Partijen
Onder partijen wordt verstaan, behandelaar en cliënt.

Diensten
Alle door de behandelaar geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Overeenkomst
Een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak tussen partijen betreffende het verlenen van diensten door de behandelaar.

Consult
Afspraak tussen cliënt en behandelaar om een behandeling en diensten te verlenen.

Behandeltrajecten
Behandeltrajecten worden opgestart bij het maken van een eerste consult. Verder te noemen trajecten.

Behandelovereenkomst
Bij het aangaan van een consult gaat cliënt een behandelovereenkomst aan met de behandelaar.

 

1. Algemeen en huisregels

1.1. Algemeen

Op alle diensten van behandelaar zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van een consult met behandelaar verklaart cliënt op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en accepteert deze als zodanig.

 

1.2. Huisregels

Acupunctuur en aanvullende diensten van behandelaar zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging.

Consult vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin partijen aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair, collega of begeleider van cliënt) zal de therapeut voorafgaand aan consult toestemming aan cliënt vragen.

Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient cliënt dit direct aan te geven. Indien cliënt een consult afspreekt is er sprake van een behandelovereenkomst.

Partijen dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend of afwijkend gedrag heeft behandelaar het recht om cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.

In geval van calamiteiten dient cliënt de aanwijzingen van behandelaar, diens collega’s of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie etc.) op te volgen.

Behandelaar is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen van cliënt in of rondom het pand.

 

2. Tarieven en betaling

2.1. Tarieven

Tarieven worden gecommuniceerd door de behandelaar via Tarieven.

Er zal (lopende het jaar of einde van het kalenderjaar) gekeken worden of verhogen van de tarieven noodzakelijk is. Cliënten die onder behandeling zijn worden 1 maand voor de tariefsverhoging geïnformeerd per e-mail.

 

2.2. Betaling

De cliënt is verplicht om de consulten te betalen volgens de op de factuur genoemde betalingsvoorwaarden.

 

2.3. Uitblijven van betaling

Indien de cliënt niet binnen de genoemde betalingstermijn betaald, stuurt de behandelaar een herinnering met verzoek tot betaling, hierbij worden €10,- administratiekosten gerekend.

Indien er niet conform de genoemde voorwaarden op de herinnering betaald wordt, zal behandelaar de vordering uit handen kunnen geven bij een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Alle kosten zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zullen worden verhaald op de cliënt. Eveneens zal conform ex art. 6: 119 BW wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening worden gebracht.

 

3. Annulering consult, vergeten consult en te laat op consult

3.1. Annulering consult

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Dit stelt behandelaar in staat om een ander in cliënt zijn plaats te helpen. Indien cliënt niet tijdig de afspraak annuleert of verzet, worden de volledige consult kosten in rekening gebracht.

 

3.2. Vergeten consult

Bij het niet verschijnen op het consult door cliënt, zal behandelaar het volledige tarief in rekening brengen.

 

3.3. Te laat op consult

Een eerste consult met intake duurt maximaal 90 minuten, vervolgconsulten duren maximaal 45 minuten.

Wanneer cliënt te laat op het consult verschijnt, gaat dit van de tijd van cliënt zijn consult af, met andere woorden de tijd van het consult verkort met de tijd dat cliënt te laat komt.
Wanneer cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, is behandeling niet meer mogelijk en zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. Behandelaar

Behandelaar is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. Overmacht situaties.
2. Daden of nalatigheden van de cliënt.
3. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Behandelaar is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van behandelaar.

Door behandelaar verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door cliënt.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat behandelaar is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

Elke deelname aan een consult is voor eigen risico van de cliënt. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Behandelaar zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Behandelaar heeft een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting, ook niet wanneer deze schriftelijk is aangegeven.

Behandelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen gepubliceerd op www.prikkelendperspectief.nl, offline marketing of op andere nieuws- en social media platforms.

 

4.2. Cliënt

Indien de cliënt schade berokkend aan een van de eigendommen van behandelaar of de door behandelaar gehuurde locatie is de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor alle gelden directe en indirecte schade.

 

5. Privacy en verwerking persoonsgegevens

5.1. Privacy en gegevens

Zie Privacy

 

5.2. Cookiebeleid

Zie Privacy

 

5.3. Disclaimer

Zie Disclaimer

 

6. Klachten en geschillen

Zie Klachten

 

Als cliënt niet met bovenstaand akkoord kan gaan, zal behandelaar geen traject aangaan met cliënt.